امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال1399

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده1_مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب1375/3/2باااصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

وکیل قوی

الف_مجازات حبس موضوع ماده(614)قانون(به استثنای تبصره آن)به حبس درجه شش

ب_مجازات حبس موضوع ماده(621)قانون،در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج

پ_تبصرهماده(621)قانون،در صورتی که ارتکاب جرم مطابق ماده(122)قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1عمل می شود.

_آیا می خواهید در رابطه با قانون قاچاق اسلحه و مهمات بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون پیش فروش ساختمان بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون بیمه اجباری بدانید؟

ت_مجازات حبس موضوع ماده(677)قانون،در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد ملیون(100000000)ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده

ث_مجازات حبس موضوع ماده(684)قانون به حبس درجه شش

ج_مجازات موضوع مواد(608)و(697)قانون به جزای نقدی درجه شش

ماده2_یک تبصره به شرح زیر به ماده(18)قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره_چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند،باید مبتنی بر بند های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی ،علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

ماده3_یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6)به ماده(19)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1الحاق می شود

تبصره6_تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود

ماده4_صدر ماده(23)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره های ذیل آن ابقاء می شود:

 

ماده23_دادگاه می تواند فری را که به حد،قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است،با رعایت شرایط مقرر در این قانون،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندهاو تبصره های این ماده محکوم نماید.

ماده5_ماده(28)قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده28_کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی،هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود ،لازم الاجراء می گردد.

ماده6_ماده(37)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده37_در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف_تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر

ب_تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب به همان درجه

پ_تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

ت_تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث_تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر

تبصره_چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود

ماده7_یک تبصره به شرح زیر به ماده (47)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1الحاق می شود:

تبصره_در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان،تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد(639)و(640)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب1375/3/2بااصلاحات و الحاقات بعدی)و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری در باره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره،بلامانع است.رعایت ماده(46)این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده8_یک تبصره به شرح زیر به ماده(57)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1الحاق می شود:

تبصره_مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو،درجه سه و درجه چهار ،در صورت گذراندن یک چهرم مدت حبس قابل اعمال است.

ماده9_تبصره ماده(62)قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1باعنوان تبصره (1)ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (2)و(3)به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره2_مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است .

تبصره3_قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد،با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده10_ماده(72)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده72_تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد،مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده11_ماده(104)قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده104_علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند،جرائم مندرج در مواد(536)،(596)،(608)،(609)،(622)،(632)،(633)،(641)،(647)،(648)،(668)،(669)،(673)(674)،(676)،(677)،(679)،(682)،(684)،(685)،(690)درمواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (692)،(693)،(694)،(697)،(698)،(699)،(700)،(716)،(717)،و(744)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب 1375/3/2و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده(1)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرردر ماده(36)این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد(656)ف(657)،(661)و(665)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب 1375/3/2به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دیویست ملیون (200000000)ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور ،همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده،مشمول تبصره (1)ماده(100)این قانون و ماده(12)قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/42بوده و قابل گذشت است.

تبصره_حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

ماده12_ماده(134)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1/به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده134_در تعدد جرائم تعزیری ،تعیین و اجرای  مجازات به شرح زیر است :

الف_هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد،فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت،دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده،مجازات را تشدید کند.

 

ب_در مورد جرائم مختلف ،هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد،حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ_چنانچه جرائم ارتکابی مختلف،بیش از سه جرم باشد ،مجازات هر یک،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است . در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت_در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر،به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث_در هر یک از بند های فوق ،فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد،مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود .آزادی مشروط،تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج_در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد،اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ_در صورتی که در جرائم تعزیری،از رفتار مجرمانه واحد،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود،مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح_هرگاه  در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (23)یا(26)این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد،آن مجازات در هر صورت اجراء می شود حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد.

 

همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده(25)این قانون،فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد ،علاوه بر مجازات اصلی اشد،مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

خ_در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم،مطابق مواد(37)و(38)این قانون اقدام می شود.

د_در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد،مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محوم می شود.

ماده13_ماده(137)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده137_هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از یک تا درجه پنج محکوم می شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجزات،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد،حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگبن بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

ماده14_ماده(139)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

ماده139_در تکرار جرائم تعزیری ، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد(37)و(38)این قانون اقدام می شود.

ماده15_متن زیر به ماده (728)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1الحاق می شود:

عبارت(حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا)از بند(1)ماده(3)قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373/12/28و عبارت (یا قانون)از صدر ماده(127)این قانون حذف می شود و تبصره(1)ماده(1)و تبصره(6)ماده(5)قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده(666)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب1375/3/2و تبصره آن نسخ می گردد.

قانو فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/3/7به تایید شورای نگهبان رسید.

جهت  دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی

تعداد بازدید صفحه : 305
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح