تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
نرخ دیه
 
نرخ دیه ستون فقرات در سال1401
نرخ دیه ستون فقرات در سال1401 1_شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید در مرد 600000000تومان 2_شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید درزن 300000000تومان 3_شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود در مرد 60000000تومان 4_شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود درزن 30000000تومان 5_جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود،در مرد 600000000تومان 6_جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود،درزن 300000000تومان 7_جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردددر صورتی که بدون عیب درمان شود در مرد 60000000تومان
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 2 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه ازاله بکارت و افضاء در سال1401
نرخ دیه ازاله بکارت و افضاء در سال1401 1_جنایتی که موجب از بین رفتن ازاله بکارت غیر از همسر و بدون رضایت با مقاربت یا هر وسیله دیگری شود مهرالمثل 2_هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب ببیند علاوه بر مهرالمثل ارش ثابت است. 3_هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد 300000000تومان 4_هرگاه همسر نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر مهر مبلغ300000000تومان وهمچنین نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین ثابت است 5_هرگاه افضاء شده غیر همسر و نابالغ و باکره بوده باشد و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهر المثل مبلغ300000000تومان و درصورت از بین رفتن بکارت ارش نیز ثابت است 6_هرگاه افضاء با غیر همسر و با رضایت زن بالغ از طریق مقاربت انجام گرفته باشد 300000000تومان جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86120774 86122587
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 1 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بیضه در سال1401
نرخ دیه بیضه در سال1401 1_قطع دو بیضه یکباره 600000000تومان 2_قطع بیضه چپ 400000000تومان 3_قطع بیضه راست 200000000تومان 4_دیه ورم کردن یک بیضه 120000000تومان 5_دیه ورم کردن یک بیضه در صورتی که تورم مانع راه رفتن مفید شود 480000000تومان 6_از بین بردن عانه مرد یا زن ارش  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 31 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه نشیمنگاه در سال1401
نرخ دیه نشیمنگاه در سال1401 1_از بین بردن هر دو کپل به نحوی که به استخوان برسد در مرد 600000000تومان 2_از بین بردن هر دو کپل به نحوی که به استخوان برسد درزن 300000000تومان 3_از بین بردن قسمتی از کپل ارش 4_شکستن استخوان دنبالچه ارش 5_شکستن استخوان دنبالچه در صورتی که مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد در مرد 600000000تومان 6_شکستن استخوان دنبالچه در صورتی که مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد درزن 300000000تومان 7_شکستن استخوان دنبالچه در صورتی که مجنی علیه قادر به دفع باد نباشد ارش 8_هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد 600000000تومان جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 30 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه نخاع در سال1401
نرخ دیه نخاع در سال1401 1_قطع نخاع در مرد                                                                        600000000تومان 2_قطع نخاع در زن                                                                        300000000تومان 3_قطع بخشی از نخاع                                                                    ارش 4_هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود                                    علاوه بر دیه ارش ثابت است
منتشر شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه دنده در سال1401
نرخ دیه دنده در سال1401 1_شکستن یک دنده محیط قلب در مرد                                         15000000تومان 2_شکستن یک دنده محیط قلب درزن                                           7500000تومان 3_شکستن یک دنده بجز دنده های محیط قلب در مرد                       6000000تومان 4_شکستن یک دنده بجز دنده های محیط قلب درزن                        3000000تومان 5_کندن دنده                                                                      ارش 6_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان دنده های محیط قلب شود در مرد        3750000تومان 7_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان دنده های محیط قلب شود درزن         1875000تومان 8_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان دنده ها بجز محیط قلب شود در مرد     1500000تومان 9_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان دنده ها بجز محیط قلب شود در زن     750000تومان 10_ترک خوردن یک دنده محیط قلب در مرد                                       7500000تومان 11_ترک خوردن یک دنده محیط قلب در زن                                       3750000تومان 12_ترک خوردن یک دنده بجز دنده های محیط قلب در مرد                   4200000تومان 13_ترک خوردن یک دنده بجز دنده های محیط قلب در زن                  2100000تومان
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 12 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه استخوان ترقوه در سال1401
نرخ دیه استخوان ترقوه در سال1401 1_قطع و از بین بردن دو استخوان تر قوه در مرد                                                                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_قطع و از بین بردن دو استخوان تر قوه درزن                                                                                                                  300000000تومان(دیه کامل) 3_قطع و از بین بردن یک استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود در مرد   300000000تومان 4_قطع و از بین بردن یک استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود درزن  150000000تومان 5_شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود در مرد                  24000000تومان 6_شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود درزن                    12000000تومان 7_دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه در مرد                    9600000تومان 8_دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه درزن                     4800000تومان 9_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان هر یک از استخوان ترقوه شود در مرد                   7500000تومان 10_جنایتی که باعث دیده شدن استخوان هر یک از استخوان ترقوه شود درزن                3750000تومان 11_دررفتگی هر یک از استخوان های ترقوه در مرد                       6000000تومان 12_دررفتگی هر یک از استخوان های ترقوه درزن                        3000000تومان 13_جنایتی که موجب سوراخ شدن هر یک از استخوان ترقوه شود در مرد               3000000تومان 14_جنایتی که موجب سوراخ شدن هر یک از استخوان ترقوه شوددر زن               1500000تومان
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 12 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه پستان در سال1401
نرخ دیه پستان در سال1401 1_قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان                                      150000000تومان 2_قطع و از بین بردن مقداری از هر یک از پستان                         ارش 3_قطع کردن شیر پستان                                                        ارش 4_از بین بردن قدرت تولید شیر                                               ارش 5_جنایتی که موجب به سختی خارج شدن شیر از پستان شود              ارش
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 12 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه مضاجعه در سال1401
1_از بین بردن قدرت انزال در مرد                                               ارش 2_از بین بردن قدرت تولید مثل در مرد                                         ارش 3_از بین بردن قدرت باروری در زن                                           ارش 4_از بین بردن لذت مقاربت در زن و مرد                                     ارش 5_از بین بردن کامل قدرت مقاربت در مرد                                    600000000تومان(دیه کامل) 6_از بین بردن کامل قدرت مقاربت درزن                                      300000000تومان(دیه کامل) 
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه صوت و گویایی در سال1401
نرخ دیه صوت و گویایی در سال1401 1_از بین بردن صوت به طور کامل در مرد                                   600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن صوت به طور کامل درزن                                    300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن گویایی به طور کامل در مرد                                  600000000تومان(دیه کامل) 4_از بین بردن گویایی به طور کامل در زن                                  300000000تومان(دیه کامل) 5_دیه از بین بردن هر حرف در مرد                                         18750000تومان 6_ دیه از بین بردن هر حرف درزن                                          9375000تومان 7_جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حرف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند                 ارش 8_جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید،اگر عرفا عیب تلقی شود              ارش 9_جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا،گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود  ارش 10_از بین رفتن صوت بعضی از حروف                                     ارش 11_جنایتی که علاوه بر زوال صوت،موجب زوال نطق نیز گردد          دو دیه ثابت است                                    
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 4 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه سایر منافع در سال1401
دیه سایر منافع در سال1401 1_از بین بردن قدرت لامسه                                                                                 ارش  2_از بین بردن قدرت خواب                                                                                  ارش   3_از بین بردن قدرت عادت ماهانه                                                                        ارش  4_به وجود آمدن امراضی مانند لرز،تشنگی،گرسنگی،ترش،غش                                ارش 
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه آبریزگاه در سال1401
نرخ دیه آبریزگاه در سال1401 جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرارگردد در مرد          600000000تومان(دیه کامل) جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرارگردد در زن          300000000تومان(دیه کامل) جنایتی که موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد          ارش جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود در مرد         600000000تومان(دیه کامل) جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود درزن          300000000تومان(دیه کامل)      
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه لاله و نرمه گوش در سال1401
نرخ دیه لاله و نرمه گوش در سال1401 1_از بین بردن دو لاله گوش در مرد                                             600000000تومان 2_از بین بردن دو لاله گوش در زن                                              300000000تومان 3_از بین بردن هر یک از لاله گوش در مرد                                     300000000تومان 4_از بین بردن هر یک از لاله گوش در زن                                     150000000تومان 5_از بین بردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   100000000تومان 6_از بین بردن هر یک از نرمه گوش درزن                                    50000000تومان 7_پاره کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                      100000000تومان 8_پاره کردن هر یک از لاله گوش در زن                                      50000000تومان 9_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   66666000تومان 10_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در زن                                 33333000تومان 11_فلج کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                  400000000تومان 12_فلج کردن هر یک از لاله گوش درزن                                   200000000تومان 13_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در مرد                          200000000تومان 14_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در زن                          100000000تومان 15_پاره کردن پرده گوش                                                   ارش جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86122587 86120774
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 13 تير 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه عقل در سال1401
نرخ دیه عقل در سال1401 1_زایل کردن عقل در مرد                                                                                          600000000تومان(دیه کامل) 2_زایل کردن عقل درزن                                                                                            300000000تومان(دیه کامل) 3_ایجاد نقص در عقل                                                                                               ارش 4_ایجاد جنون ادواری در شخص                                                                                  ارش 5_زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به جنون نرسد                           ارش 6_هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد                             دیه مسترد و ارش دارد جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 13 تير 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بویایی در سال1401
نرخ دیه بویایی در سال1401 1_از بین بردن کامل بویایی در مرد                                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن کامل بویایی درزن                                                                                 300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن قسمتی ازبویایی                                                                                    ارش 4_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود در مرد                     300000000تومان 5_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود درزن                150000000تومان جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86120774 86122587
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 13 تير 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بینایی در سال1401
نرخ دیه بینایی در سال1401 1_از بین بردن بینایی هر دو چشم در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن بینایی هر دو چشم در زن                                                              300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن بینایی یک چشم در مرد                                                                300000000تومان 4_از بین بردن بینایی یک چشم در زن                                                                150000000تومان 5_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد                                      دیه به همان نسبت کاهش بینایی 6_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص نباشد                                          ارش 7_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در مرد                                                                                                         600000000تومان (دیه کامل) 8_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در زن                                                                                               300000000تومان(دیه کامل) 9_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در مرد                                                                                        300000000تومان 10_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در زن                                                                                 150000000تومان  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه شنوایی در سال1401
نرخ دیه شنوایی در سال1401 1_از بین بردن شنوایی دو گوش در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن شنوایی دو گوش در زن                                                              300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن شنوایی یک گوش در مرد                                                          300000000تومان 4_از بین بردن شنوایی یک گوش در زن                                                          150000000تومان 5_جنایتی که باعث کاهش شنوایی شود                                                          ارش 6_از بین بردن شنوایی کودکی که هنوز زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است            علاوه بر دیه شنوایی دیه زوال یا نقص گفتار ثابت است  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه لب سال1401
نرخ دیه لب در سال1401 1_از بین بردن دو لب در مرد                                  600000000تومان 2_از بین بردن دو لب در زن                                   300000000تومان 3_از بین بردن هریک از لب در مرد                          300000000تومان 4_از بین بردن هریک از لب در زن                           150000000تومان 5_جنایتی که باعث جمع شدن لب یا قسمتی از آن شود     ارش 6_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود در مرد                                  200000000تومان 7_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود درزن                                   100000000تومان 8_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در مرد     100000000تومان 9_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در زن      50000000تومان 10_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در مرد    200000000تومان 11_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در زن     100000000تومان 12_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب در مرد       120000000تومان 13_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب درزن        60000000تومان 14_شکافتن یک لب در مرد                                           100000000تومان 15_شکافتن یک لب در زن                                           50000000تومان 16_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب در مرد       60000000تومان 17_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب درزن         30000000تومان  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه چشم در سال1401
نرخ دیه چشم در سال1401 1_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در مرد                                                                                                                                    600000000تومان(دیه کامل) 2_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در زن                                                                                                                                     300000000تومان(دیه کامل) 3_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در مرد                                                                                                                                300000000تومان 4_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در زن                                                                                                                                  150000000تومان 5_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 6_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در زن                                                                300000000تومان(دیه کامل) 7_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد در مرد300000000تومان 8_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد درزن  150000000تومان 9_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد در مرد                                                                                                            100000000تومان 10_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد  درزن                                                                                                            50000000تومان 11_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در مرد                                                                                                                                        600000000تومان(دیه کامل) 12_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در زن                                                                                                                                          300000000تومان(دیه کامل) 13_دیه هر یک از پلک های بالا در مرد                                                                                                                                           100000000تومان 14_دیه هر یک از پلک های بالا در زن                                                                                                                                         50000000تومان 15_دیه هر یک از پلک های پایین در مرد                                                                                                                                        150000000تومان 16_دیه هر یک از پلک های پایین در زن                                                                                                                                       75000000تومان                                                                                                                                 
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه فک در سال1401
نرخ دیه فک در سال1401 1_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است در زن      300000000تومان(دیه کامل) 2_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد      600000000تومان(دیه کامل) 3_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است در زن                            150000000تومان 4_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد                                                                    300000000تومان 5_جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود و همچنین نقص در جویدن و نقص در فک شود                                            ارش 6_از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا                                                                                                           ارش 7_فلج کردن فک پایین در زن                                                                                  200000000تومان                                                                                                                       8_فلج کردن فک پایین در مرد                                                                                 400000000تومان                                                                                               9_قطع کردن فک فلج در زن                                                                                   100000000تومان                                                                                                                           10_قطع کردن فک فلج در مرد                                                                                200000000تومان
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه گردن در سال1401
1_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت عدم بهبود و باقی ماندن در این حالت در مرد             دیه کامل600000000تومان 2_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت عدم بهبود و باقی ماندن در این حالت درزن              دیه مامل300000000تومان 3_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی                             ارش 4_شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی                                                                      ارش 5_جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود                 ارش
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه مو در سال1401
نرخ دیه مو در سال1401 1_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید                     300000000تومان 2_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که دیگر نروید                         600000000تومان 3_کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید                     600000000تومان 4_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که بازم بروید                        ارش(مهر المثل) 5_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که بازم بروید                           200000000تومان 6_اگر قسمتی از موی سر زن از بین برود و دیگر نروید                                     مهر المثل 7_اگر قسمتی از موی سر مرد از بین برود و دیگر نروید                                    ارش 8_اگر قسمتی از ریش مرد از بین برود و دیگر نروید                                        ارش از200000000تومان 9_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دیگر نروید                                     150000000تومان 10_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دوباره بروید                                 ارش 11_اگر قسمتی از ابرو از بین برود                                                             ارش 12_کندن یا از بین بردن موی پلک چه بروید چه نروید                                     ارش 13_از بین بردن موی هر قسمت از بدن اگر موجب نقص شود در آن قسمت         ارش 14_اگر موی سر مرد یا زن از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ و حالت طبیعی آن تغییر کند                                                                     ارش  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بر حسب دینار و درهم در سال1401
نرخ دیه بر حسب دینار و درهم در سال14011 1_دینار600000تومان 2_درهم60000تومان 3_یک نفر شتر6000000تومان
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه در سال1401
نرخ دیه در سال1401 ماه های عادی 1_دیه کامل مرد600000000تومان 2_دیخ کامل زن300000000تومان دیه در ماه های حرام 1_دیه کامل مرد800000000تومان 2_دیه کامل زن400000000تومان ماه های حرام 1_ذی القعده 2_ذی الحجه 3_محرم 4_رجب
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 31 مرداد 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه جنین در سال1401
  1-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان 2-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰۰۰۰تومان 3-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان 4-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان 5-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان 6-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان 7-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰۰۰۰۰۰۰تومان 8-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰۰۰۰تومان  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 13 تير 1401
ادامه مطلب ...
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح