تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
تمامی فرم های اداره اجرا
 
درخواست فروش سهام بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:.........................طلاق:........................ ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست فروش سهام بدهکار با سلام احتراما اینجانب:....................فرزند:...........................با کد ملی:........................................... شماره تلفن:........................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:................................................  تقاضا:با توجه به اینکه سهام بدهکار در نزد شرکت:........................................................................ به آدرس:............................................................................................................................. توقیف شده است نسبت به فروش سهام بازداشتی،خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. توضیحات:.............................................................................................................................................................................................................................................................امضاء و اثر انگشت جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:  
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 22 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت سهام بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:.................طلاق:...................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت سهام بدهکار با سلام احتراما اینجانب:.........................فرزند:............................با کدملی:................................. شماره تلفن:..............................................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده:........................ تقاضا:دارم جهت وصول مهریه نسبت به بازداشت سهام مدیون در نزد شرکت:..................................... به آدرس:........................................................................................................................سهامی عام/سهامی خاص /با مسئولیت محدود/تضامنی از طریق سازمان بورس/ثبت شرکت ها اقدام سپس،ارزیابی،فروش آن را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت
منتشر شده در تاریخ شنبه 21 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
فرم درخواست بازداشت عیدی ، سنوات ، پاداش و مطالبات
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:..........................طلاق:........................ ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت عیدی/سنوات/پاداش/مطالبات با سلام احتراما اینجانب:..............................فرزند:.............................با کد ملی:.................................. به شماره تلفن:..............................................وکیل/ بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده:................................... تقاضا:دارم جهت وصول مهریه نسبت به بازداشت عیدی/سنوات/پاداش/مطالبات بدهکار شاغل در شرکت/اداره:....................................به آدرس شرکت/اداره:....................................................................................................... به شماره تماس:...............................اقدام و پس از وصول به شماره حساب:................................................ در نزد بانک:.............................بنام اینجانب/موکله ام................................................واریز گردد.خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:  
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 18 تير 1402
ادامه مطلب ...
 
درخواست تعسیر سکه و قیمت گذاری و مقوم نمودن وجه نقد
دفاتر  ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:....................طلاق:.................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست تعسیرسکه و قیمت گذاری و مقوم نمودن وجه نقد با سلام احتراما اینجانب:.............................فرزند:............................با کد ملی:.................................... شماره تلفن:....................................وکیل/بستانکار.به شماره برگ لازم الاجرا/به شماره بایگانی:.............. تقاضا:درخواست تعسیر و قیمت گذاری سکه به تعداد...................................................................... مقوم نمودن وجه نقد به مبلغ:..........................................................مربوط به سال:......................... را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضا و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 17 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست کسر از حقوق بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:....................طلاق:.......................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی  تهران(مهریه) موضوع:درخواست کسر از حقوق بدهکار با سلام احتراما اینجانب:...............................فرزند:....................................با کد ملی:............................ شماره تلفن:...........................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده:................... تقاضا:در قبال مبلغ:...................................................................مربوط به سال:.......................... یا سکه به تعداد:....................................................از مهریه نسبت به کسر از حقوق مدیون شاغل در اداره /شرکت:...................................................به نشانی شرکت/اداره:.............................................. .....................................................................................................................................  و پس از وصول به شماره شبای:............................................................................................ در نزد بانک:.....................................به نام اینجانب/موکله ام:.....................................واریز گردد. را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت جهت کسب و دریافت اطلاعات حقوقی با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86120774 86122587
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 9 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست رفع بازداشت از حساب های بانکی بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:...................طلاق:...................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضو:درخواست رفع بازداشت از حساب های بانکی بدهکار با سلام احتراما اینجانب:.............................فرزند:.................................با کد ملی:................................. شماره تلفن:....................................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:........................................ تقاضا:با توجه به اینکه قبلا جهت وصول مهریه حساب های بدهکار به شرح ذیل: 1_شماره حساب:......................................در نزد بانک:............................شعبه:......................... به آدرس:.......................................................................................................................... 2_شماره حساب:......................................در نزد بانک:............................شعبه:......................... به آدرس:.......................................................................................................................... 3_شماره حساب:......................................در نزد بانک:............................شعبه:......................... به آدرس:.......................................................................................................................... 4_شماره حساب:......................................در نزد بانک:............................شعبه:......................... به آدرس:.......................................................................................................................... توقیف شده بود،نسبت به رفع توقیف از حساب های مربوطه،خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضا و اثر انگشت جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86120774 86122587  
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 8 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت حساب های بانکی بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:...................طلاق:........................ ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت حساب های بانکی بدهکار با سلام احتراما اینجانب:............................فرزند:.....................................با کد ملی:.............................. شماره تلفن:.....................................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی:................ تقاضا:دارم جهت وصول مهریه حساب های بدهکار به شرح ذیل : 1_شماره حساب:................................در نزد بانک:..........................شعبه:................................. به آدرس:......................................................................................................................... 2_1_شماره حساب:..........................در نزد بانک:..........................شعبه:.................................  به آدرس:.......................................................................................................................... 3_1_شماره حساب:.... .....................در نزد بانک:..........................شعبه:................................. به آدرس:.......................................................................................................................... 4_1_شماره حساب:.........................در نزد بانک:..........................شعبه:.................................  به آدرس:......................................................................................................................... توقیف و پس از وصول وجه آن را به حساب اینجانبه/موکله ام:..............................در نزد بانک:............... به شماره حساب:............................شبا:................................................................................. واریز گردد را دارم.خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ شنبه 7 آبان 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست رفع توقیف تلفن بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:.....................طلاق:......................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست رفع توقیف تلفن بدهکار با سلام احتراما اینجانب :.....................فرزند:..........................با کد ملی:.....................................شماره تلفن:.............................................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:.................................... تقاضا:با توجه به اینکه قبلا در قبال مبلغ:......................................................مربوط به سال:...................سکه به تعداد:........................................از مهریه حق الامتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره های ذیل: 1_............................................. 2_............................................. 3_............................................ 4_........................................... متعلق به (بدهکار)آقای :.....................................به کد ملی:...................................توقیف شده است،نسبت به رفع توقیف آن،خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 26 مهر 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست ارزیابی و مزایده تلفن توقیفی بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:..........................طلاق:.............................. ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست ارزیابی و مزایده تلفن توقیفی بدهکار با سلام احتراما اینجانب:...............................فرزند:.................................با کدملی:................................ شماره تلفن:...........................................وکیل /بستانکار/شماره بایگانی پرونده:.................................  تقاضا:در قبال مبلغ:...............................................مربوط به سال:.......................................... سکه به تعداد:...............................................از مهریه نسبت به بازداشت حق الامتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره های ذیل: 1_...................................................................... 2_....................................................................... 3_...................................................................... 4_..................................................................... متعلق به(بدهکار)آقای:.....................................به کد ملی:.......................................را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید. امضا و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 29 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت تلفن بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:..........................طلاق:......................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت تلفن بدهکار با سلام احتراما اینجانب:.............................فرزند:...............................با کدملی:.................................. شماره تلفن:...........................................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده:..................................... تقاضا:در قبال مبلغ:..................................................مربوط به سال:........................................ سکه به تعداد:...........................................از مهریه نسبت به بازداشت حق الامتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره های ذیل: 1_............................................................................. 2_............................................................................. 3_............................................................................. 4_............................................................................. متعلق به (بدهکار)آقای:.........................................به کدملی:.....................................را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید. امضا و اثر انگشت جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 28 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست رفع توقیف وسیله نقلیه
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:............................طلاق:......................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع: درخواست رفع توقیف وسیله نقلیه با سلام احتراما اینجانب:........................فرزند:...........................با کد ملی:...................................... شماره تلفن:.........................................وکیل/بستانکار /شماره بایگانی پرونده:.............................  تقاضا:با توجه به اینکه قبلا خودروی:............................به شماره انتظامی:ایران............................... متعلق به بدهکار آقای:....................................با کد ملی:...........................................توقیف سندی/فیزیکی شده است نسبت به رفع توقیف آن خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید. امضاء و اثر انگشت
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 23 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست ارزیابی و مزایده وسیله نقلیه
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:..................طلاق:....................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست ارزیابی و مزایده وسیله نقلیه با سلام احتراما اینجانب:.......................................فرزند:.........................با کدملی:................................ شماره تلفن:................................................وکیل /بستانکار شماره بایگانی پرونده:............................ تقاضا:با توجه به اینکه قبلا در قبال/مبلغ:.........................................مربوط به سال:........................... سه به تعداد:..........................................از مهریه نسبت به توقیف سندی و فیزیکی خودرو:............................به شماره انتظامی:ایران....................................متعلق به بدهکار اقای :................................با کدملی:.................................................توسط پلیس راهور اقدام شده است و خودروی مورد نظر در پارکینگ:..........................به آدرس:................................................................................................................................................می باشد .نسبت به ارزیابی و مزایده و یا انتقال آن را بنام اینجانب/موکله ام:....................................را خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید. وضعیت بیمه خودرو:......................................... امضاء و اثر انگشت 
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 22 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست توقیف فیزیکی وسیله نقلیه
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:................طلاق:..................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست توقیف فیزیکی وسیله نقلیه با سلام احتراما اینجانب:...................فرزند:.........................با کدملی:.......................... و شماره تلفن:.......................................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:..................................... تقاضا:با توجه به اینکه قبلا در قبال مبلغ:...................................مربوط به سال:........................ سکه به تعداد:...................................از مهریه نسبت به توقیف سیستمی ،سندی خودرو:...........................به شماره انتظامی:ایران...........................متعلق به بدهکار آقای:................................با کدملی:...............................توسط پلیس راهور اقدام شده است و خودروی مورد نظر در آدرس:.....................................................................................................................................می باشد.تقاضای توقیف فیزیکی ،ارزیابی و مزایده و یا انتقال آن را بنام اینجانب/موکله ام:...............................را دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید. توضیحات:..................................................................................................................... امضاء و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 21 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت سندی وسیله نقلیه
دفاتر ازدواج وطلاق شهرتهران دفتر ازدواج:....................طلاق:....................   ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت سندی وسیله نقلیه   با سلام احتراما اینجانب:.......................فرزند:............................با شماره ملی:............................... شماره تلفن:.......................................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده:...........................   تقاضا:در قبال مبلغ:...............................................................مربوط به سال:......................... سکه به تعداد:...........................................................از مهریه نسبت به توقیف سندی خودروی :.....................................به شماره انتظامی :ایران.................................متعلق به بدهکار آقای:...................................به شماره ملی:........................................اقدام و ارزیابی،مزایده یا انتقال خودروی مورد نظر را به نام اینجانب/موکله ام:.................................دارم خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء اثر انگشت
منتشر شده در تاریخ شنبه 19 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست رفع توقیف سرقفلی ملک و مغازه
دفتر ازدواج و طلاق شهرا تهران دفتر ازدواج:...................طلاق:........................ ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست رفع توقیف سرقفلی ملک/مغازه با سلام احتراما اینجانب:....................فرزند:.....................با کد ملی:.................................. شماره تلفن:..........................................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:.............................  تقاضا:با توجه به اینکه جهت وصول مهریه سرقفلی ملک/مغازه پلاک ثبتی:........................فرعی از:..........................اصلی بخش:.......................حوزه ثبتی:................................ تهران به نشانی:............................................................................................................................................................متعلق به بدهکار قبلا توقیف شده است تقاضای رفع توقیف از ملک مورد نظر را دارم.خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء اثر انگشت
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 16 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت سرقفلی ملک و مغازه
دفتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:.......................طلاق:.......................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت سرقفلی ملک/مغازه با سلام احتراما اینجانب :.................................فرزند:..............................با کدملی:................................ شماره تلفن:.................................................وکیل/بستانکار/به شماره برگ لازم الاجرا /شماره بایگانی پرونده:........................................... تقاضا:جهت وصول مهریه سرقفلی ملک/مغازه پلاک ثبتی:.........................فرعی از:...................... اصلی بخش:...............................حوزه ثبتی:............................تهران به نشانی..................................... .............................................................................متعلق به بدهکار را توقیف و در ضمن تصویر سند رسمی/اجاره/یا سند صلح به شماره:............................................مورخ:............................... دفتر اسناد رسمی شماره:.............................................شهر:..........................به پیوست تقدیم می گردد.خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء واثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 16 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست رفع توقیف ملک
دفتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:.....................طلاق:................................. ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست رفع توقیف ملک با سلام احتراما اینجانب:..................................فرزند:...............................با کدملی:............................ شماره تلفن:..........................................وکیل/بستانکار/شماره بایگانی پرونده:................................ تقاضا:با توجه به اینکه ملک بدهکار به پلاک ثبتی :..........................فرعی از:................................ اصلی بخش:..........................تهران به نشانی........................................................................ .................................................................قبلا توقیف شده است نسبت به رفع توقیف آن خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت    
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 15 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست ارزیابی و مزایده ملک توقیفی
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:...................طلاق:..................... ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست ارزیابی و مزایده ملک توقیفی با سلام احتراما اینجانب:.............................فرزند:............................با کدملی:...................................... شماره تلفن:......................................وکیل/بستانکار /شماره بایگانی پرونده:...................................... تقاضا:با توجه به اینکه ملک بدهکار به پلاک ثبتی:...............فرعی از:..................اصلی بخش:.................حوزه ثبتی:.........................تهران به نشانی:................................................................................................ توقیف شده است.تقاضا ارزیابی و مزایده و یا انتقال آن به نام اینجانب/موکله ام:............................را دارم خواشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. وضعیت بیمه ملک:................................................................... امضاء و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 14 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست بازداشت ملک بدهکار
دفاتر ازدواج و طلاق شهر تهران دفتر ازدواج:...................طلاق:............................ ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست بازداشت ملک بدهکار با سلام احتراما اینجانب.............................فرزند:..........................باکد ملی:.......................................... شماره تلفن:....................................وکیل/بستانکار /به شماره برگ لازم الاجرا /شماره بایگانی پرونده:.................................... تقاضا:جهت وصول مهریه ملک بدهکار به پلاک ثبتی :...............فرعی از:.......................اصلی بخش:............................حوزه ثبتی:.........................تهران به نشانی:...................................................................................................................توقیف،ارزیابی و مزایده و یا انتقال آن به نام اینجانب/موکله ام:.............................را خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید. امضاء و اثر انگشت  
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 13 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست شناسائی اموال متوفی جهت توقیف سهم الارث بدهکار
دفتر ازدواج و طلاق شهر تهران                                                                            شماره………………. دفتر ازدواج………طلاق…………..                                                                    تاریخ………………..                                                                                                                    پیوست………………. ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع: با سلام احتراما اینجانب…………………………..فرزند…………………………….با کدملی………………………………به شماره تلفن………………………………وکیل/بستانکار به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده…………………………….  
منتشر شده در تاریخ شنبه 12 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
 
درخواست شناسائی اموال بدهکار
دفتر ازدواج و طلاق شهر تهران                                                                            شماره………………. دفتر ازدواج………طلاق…………..                                                                              تاریخ………………..                                                                                                                    پیوست………………. ریاست محترم اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران(مهریه) موضوع:درخواست شناسائی اموال بدهکار با سلام احتراما اینجانب…………………………..فرزند…………………………….با کدملی………………………………به شماره تلفن………………………………وکیل/بستانکار به شماره برگ لازم الاجرا/شماره بایگانی پرونده…………………………….   تقاضا:با توجه به اینکه قادر اموال بدهکار آقای :………………………به کدملی:……………………………………نمی باشم لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به شناسایی اموال آن از مراجع ذیل اقدام:  
منتشر شده در تاریخ شنبه 12 شهريور 1401
ادامه مطلب ...
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح