تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قوانین
 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس
 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ماده1_هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود. ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ماده1_مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند ‌تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند    
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون جدید چک
قانون چک ماده1_انواع چك عبارت است از: 1_چک عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2_چک تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد می شود. 3_چک تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين می شود 4_چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون تجارت مصوب سال1311
قانون تجارت مصوب سال1311 باب ششم - دلالی فصل اول - کلیات ماده ۳۳۵ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ماده ۳۳۶ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند ماده ۳۳۷ دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون تجارت مصوب13اردیبهشت سال 1311
قانون تجارت مصوب13اردیبهشت سال 1311 ‌باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ماده 1:تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ماده2:معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1_خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد 2_تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده1_مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب2/3/1375باااصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود: الف_مجازات حبس موضوع ماده(614)قانون(به استثنای تبصره آن)به حبس درجه شش ب_مجازات حبس موضوع ماده(621)قانون،در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج  
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 8 مرداد 1402
ادامه مطلب ...
 
قانون تصدیق انحصار وراثت
قانون تصدیق انحصار وراثت ماده1_در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به موتوفائی را اعم ازمنقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود. ماده2_شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراثت تقاضای کبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه کرد.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون کار زن و نوجوانان
قانون کار (شرایط کار زنان و نوجوانان) زنان ماده75_انجام کارهای خطر ناک ،سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسال مکانیکی،برای کارگران زن ممنوع است.دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 ماده1_هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف،متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد،مشمول مقررات این قانون است.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376 فصل اول:روابط موجر و مستاجر ماده1_از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی،تجاری،محل کسب و پیشه،اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون پیش فروش ساختمان
قانون پیش فروش ساختمان ماده1_هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن،مالک رسمی  زمین(پیش فروشنده) متعهد به احداث  یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالک طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار)درآید از نظر مقررات این قانون(قرارداد پیش فروش ساختمان)محسوب می شود.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون مبارزه با جرایم سیاسی
قانون جرم سیاسی مصوب1395/2/20 ماده1_هر یک از جرایم مصرح در ماده(2)این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد،بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب1383/04/28 ماده1_قاچاق انسان عبارتست از: الف_خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرز کشور با اجبار و اکراه و تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده،به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ،بردگی و ازدواج.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پول شویی ماده_اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2)قانون تجارت است،مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف ان به اثبات برسد .استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود،دال بر ملکیت است.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب1308/01/05 ماده1_کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منتفعا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده238قانون مجازات عمومی محکوم می شود.و همچنین است انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ماده1-اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: 1-کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی. 2وارد کردن، ارسال،صادر کردن،تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون بیمه اجباری
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/02/1395   بخش نخست: کلیات ماده 1- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی- موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب 
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
 
قانون خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب  1/ 12 / 1391 فصل اول : دادگاه خانواده  ماده 1- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است. تبصره 1- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
ادامه مطلب ...
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح