امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح مهمات غیر مجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح مهمات غیر مجاز مصوب1390/06/07

ماده1_قاچاق سلاح،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیر مجاز است.

ماده2_مقصود از صلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن ها است.

تبصره_اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلایل مشابهت و کاربرد،قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون،حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند.

ماده3_اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه ،ناریه،منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی،شیمیایی،رادیواکتیو،میکروبی،گازهای بیهوش کننده،بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها(شوکرها)و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

آیا می خواهید راجب قانون قاچاق مواد مخدر بدانید؟

آیا می خواهید راجب قانون بیمه اجباری بدانید؟

آیا می خواهید راجب قانون خانواده بدانید؟

ماده4_وارد کردن هر نوع سلاح،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل به کشور ،خارج کردن آن ها از کشور ،ساخت،مونتاژ،نگهداری،حمل،توزیع،تعمیر و هرگونه معامله آن ها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازات های مندرج در این قانون محکوم می شود.

فصل دوم:سلاح و مهمات

ماده5_هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن ها شود یا نسبت به ساخت،منتاژ،فروش یا توزیع هر یک ازآن ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف)سلاح سرد جنگی ،سلاح شکاری یا مهمات آن ،به حبس ازشش ماه تا دوسال

ب)سلاح گرم سبک غیر خودکار ،مهمات یا قطعات  موثر آن ،به حبس از دوسال تا پنج سال

پ)سلاح گرم سبک خودکار ،مهمات یا قطعات موثر آن،به حبس از پنج تا ده سال

ت)سلاح گرم نیمه سنگین  و سنگین،مهمات یا قطعات موثر آن،به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره_هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یکدرجه تشدید می شود.

ماده6_هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنهارا خریداری ،نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد،به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف)سلاح سرد جنگی،سلاح شکاری یا مهمات آن،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده ملیون تا بیست و یک ملیون ریال

ب)سلاح گرم سبک غیر خودکار ،قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست ملیون تا هشتاد ملیون ریال

پ)سلاح گرم سبک خودکار فقطعات موثر یا مهمات آن،به حبس از دو تا پنج سال

ت)سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ،قطعات موثر یا مهمات آنها،به حبس از پنج تا ده سال

تبصره_هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده7_در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه،قطعات موثر یا مهمات آنها،با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی ،انبوه بوده است،وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می نماید.

تبصره_آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده8_هر کس به طور غیر مجاز حرفه ی خودرا تعمیر سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و درمورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد ملیون ریال محکوم می شود.

ماده9-دارنده پروانه حمل سلاح شکاری ملکف است پس از انتقاء مدت به تمدید آن اقدام ننماید،سلاح غیر مجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده10_هر کس مبادرت به تغییر در کالبیر،لوله و آلات متحرک هرنوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم)سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود.چنانچه تغییر یا جعل به در خواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می شود.

فصل سوم:اقلام و مواد تحت کنترل

ماده11_هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن ها اقدام  کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

الف)مواد رادیواکتیو یا میکروبی،به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب)مواد منفجره نظامی یا شیمیایی،به حبس از پنج تا ده سال

پ)مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی،به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد اکتشاف شده ودر صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد،به حبس از شش ماه تا دوسال

ت)گز های بی حس کننده،بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دوتا پنج سال

ث)مواد محترقه و شوک دهنده ها(شوکرها)،به حبس از شش ماه تا دوسال

ماده12_هر کس به طورغیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری،نگهداری یا حمل نماید ویا به توزیع یا فروش آن ها اقدام کند و یا هرگونه معامله ی دیگری با آن ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

الف)مواد رادیواکتیو یا میکروبی،به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب)مواد منفجره نظامی یا شیمیایی،به حبس از دو تا پنج سال

پ)مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی،به حبس از شش ماه تا دوسال جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت)گاز های بی حس کننده ،بیهوش کننده و اشک آور ،به حبس از شش ماه تا دوسال

ث)مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها)،به حبس از نودو یک روز تا شش ماه

تبصره_خرید و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود و مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده ملیون ریال است .مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده13_در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل ،با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ،عمده و انبوه بوده است،چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود ،وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می نمایند .

فصل چهارم:تشدید و تخفیف مجازات ها

ماده14_هرگاه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد ،مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده15_هرگاه مرتکبین جرایم موضوع مواد(5)،(6)،(11)و(12)این قانون یا یکی از آن ها مسلح باشد،حسب مورد مجازات،یک درجه تشدید می شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند،در صورتی که محارب شناخته نشوند ،به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می شوند.

ماده16_چنانچه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل ،داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی،انتظامی یا امنیتی تحویل دهند،از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.

تبصره1_چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2_تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا شش،موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه ی هفت موجب یک درجه تخفیف می شود.

ماده17_همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با ماموران نظامی،انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه،مهمات ،اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاءجرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش،موجب یک درجه تخفیف ئ در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می شود.

فصل پنجم:سایر مقررات

ماده18_کلیه سلاح ها ،مهمات ،اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)ضبط می شود.

ماده19_با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه،ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار،دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آن ها و اجرای طرح های وبژه خلع صلاح ،اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده20_آیین نامه اجرئی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده21_از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،ماده(45)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350وبند(2)تبصره(2)ماده(43)قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390به تایید شورای نگهبان رسید.

 

تعداد بازدید صفحه : 242
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح