تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
مجازات فرار از زندان

مجازات فرار از زندان

فرار از زندان از جمله جرائمی است که باعث بی‌ثمر ماندن اجرای‌حکم قضایی می‌شود و از جمله جرائم سنگین محسوب می‌شود و قانونگذار هم مجازات خاصی برای آن تعیین کرده است.

مجازات جرم فرار کردن از زندان چیست؟

فرار از زندان از جمله جرام تعزیری است که در قانون برای آن مجازات مقرر شده است؛مجازات فرار از زندان مطابق با ماده 547قانون مجازات اسلامی بدین شرح است :هرزندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم شد و اگر برای  فرار درب زندان را شکسته یا خراب کرده باشد ،علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننماید فراری محسوب و مجازات فوق محکوم می‌گردند.

 

نکته ها و قوانین مرتبط

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان فارس/ شهر جهرم - تاریخ برگزاری 1396/01/25
 
دادگاه صالح در رسیدگی به جرم فرار از زندان
 
پرسش: چنانچه محکوم علیه در حال تحمل حبس از زندان فرار نماید (غیبت) مرجع صالح به رسیدگی به غیبت نامبرده دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟ میزان مجازات نامبرده تاثیری در صلاحیت دارد یا خیر؟
 
نظر هیئت عالی: در موضوع سوال همان گونه که در نظریه اکثریت همکاران آمده با توجه به اینکه مجازات شلاق در درجه 6 قرار می‌گیرد؛ لهذا پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح گردد.
 
نظر اکثریت: نظر به اینکه مجازات جرم فرار از زندان در فرض غیرمشدد آن طبق تبصره ذیل ماده 547قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375،74ضربه شلاق (درجه 6) یا سه تا شش ماه حبس (درجه 7) می‌باشد که اختیار تعیین هر یک از دو مجازات و در موارد مشدد، تعیین هر دو مجازات به عهده محکمه است؛ لذا با ارسال مستقیم پرونده به دادگاه، اختیار قاضی صادرکننده حکم، در تعیین نوع مجازات را از او سلب کرده ایم که خلاف قانون است و به نوعی او را ملزم به صدور حکم حبس یا بدل حبس کرده ایم چرا که اگر محکمه تشخیص دهد که مجازات شلاق باید مورد حکم واقع شود چون منطبق با درجه 6 است لذا می بایست پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد.
بدین جهت چون اصل بر اقدامات دادسرا در پرونده های کیفری است و رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری نمی گردد، استثناء بر اصل می‌باشد و شامل مصداق مطرح شده نمی گردد، لذا پرونده می بایست با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شود. مضافاً اینکه با توجه به مواد ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه ملزم به تبدیل حبس درجه 7آن به جایگزین های حبس است؛ لذا بایستی مجازات شلاق که درجه 6 است را در نظر گرفت.
نظر اقلیت: با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده 548قانون تعزیرات مصوب 1375مطابق رای وحدت رویه 744هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملاک صلاحیت می‌باشد، لذا بزه فرار از زندان یا بازداشتگاه مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد ولی چنانچه موضوع غیبت از زندان مطرح شود (تبصره ماده 548) از آن جهت که مرتکب پس از ارتکاب بزه مجدداً مرتکب بزه جدیدی گردیده است که وی را مشمول ماده 138از قانون مجازات اسلامی) یک و نیم برابر مجازات که نه ماه حبس می‌باشد (قرار می دهد در اینجا بایستی قائل به تفکیک بود که این مجازات درجه شش تلقی و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد و این نظر منافاتی با رای وحدت رویه نیز ندارد؛ چرا که در آن رأی نیز با توجه به اینکه ملاک حبس درجه 5مقرر شده است، ملاک حبس در تکرار جرم، درجه شش می‌باشد؛ کما اینکه در ماده 723قانون تعزیرات مصوب 1375نیز با تکرار جرم، موضوع صلاحیت نیز متفاوت خواهد بود.
 

مجازات کمک کردن در فرار متهم

اگر اشخاص عمداً موجبات فراراز زندان را برای  اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

1_اگرزندانی محکوم به اعدام یا حبس ابد یا سنگسار یا دارزدن بوده باشد مساعدت کننده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

2_اگر زندانی تنها متهم به یکی از حالات فوق باشد و جرم او اثبات نشده باشد مجازات شخص مساعدت کننده حبس از شش ماه تا دو سال است.

3_اگر مجازات قانونی آن غیر از موارد بالا باشد شخص مساعدت کننده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

4_اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن به وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند.

5_اگر فراری فوت کنند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم محکوم خواهد شد

 

نکته: در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده مخفی کننده، یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد

 

بیشتر بدانید:ملاقات شرعی زندانیان

 

مجازات دادن اسلحه به متهم برای فرار از زندان

لازم است بدانید هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فراراز زندان اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم شود.

 

مجازات اهمال مامور دولتی از وظیفه و فرار از زندان متهم

 از جمله عواملی که باعث تشدید مجازات مساعدت در فرار از زندان ،متهم  می‌شود عنوان مامورین انتظامی و قضایی داشتن است. اگر ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت از متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه ی خود مساحمه و اهمالی انجام دهد که منجر به فراراز زندان وی شود به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 50000000تا 250000000 ریال محکوم خواهد شد.

 

مجازات مساعدت  در فرار از زندان توسط مامور دولتی

حال اگر مامور حفظ مراقبت یا ملازمت زندانی یا متهم در فرار از زندان  به محکوم مساعدت نماید یا راه فرار را برای او تسهیل کند به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

1_اگرتوقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا سنگسار یا دار زدن است به سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

2_اگر توقیف شده محکوم به حبس بالای ده سال باشد مجازات مامور مساعدت کننده به فرار از زندان یک تا پنج سال حبس است.

3_چنانچه محکومیت توقیف شده غیر از دو مورد بالا باشد مجازات مامور مساعدت کنند شش ماه تا سه سال حبس است.

4_اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فراراز زندان موظف  به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تحویل وی در زندان باقی می ماند.

5_چنانچه متهم غیابا محاکمه شود و برائت حاصل کنند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فراراز زندان به مجازات های فوق که ذکر شده محکوم خواهد شد.

6_اگر متهمی که فرار از زندان کرده  فوت کند یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

7_اگر متهم که فرار از زندان  کرده ،محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در موارد فوق ضامن پرداخت دیه و مال به محکوم نیز خواهد بود.

مطابق ماده 550 قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فراراز زندان  شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟

فرار از زندان از جمله جرائم بسیار سنگین است که شما می توانید با مشورت گرفتن از یک وکیل متخصص و خوب و حرفه ای در این زمینه با بهترین راهکار های قانونی و اصولی در زمینه ی مجازات فرار از زندان در کمترین زمان و با سرعت بالاتر به نتیجه مطلوب برسید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مجازات فرار از زندان و مساعدت در فرار زندانی و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

 

تعداد بازدید صفحه : 517
سئوالات خود را در مورد مجازات فرار از زندان بپرسید :
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح