امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

 

ماده1-اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:

1-کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

2وارد کردن، ارسال،صادر کردن،تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

وکیل قوی

3-نگهداری،حمل ،خرید،توزیع،اخفاء،ترانزیت،عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

4-دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

5-استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروی به هر شکل و طریق،مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6-تولید ،ساخت،خرید،فروش،نگهداری آلات و ادوات،وابزار های مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

7-فرار دادن یا پناه دادن متهمین و محکومین مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده اند.

8-امحاء یا اخفای ادله جرم مجرمان

9-قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره1-منظور از مواد مخدر در این قانون،کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می گردد.

تبصره2-رسیدگی به جرایم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر می باشد.

ماده2-هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1-بار اول ده تا صد ملیون ریال جریمه نقدی .

2-بار دوم،50تا 500ملیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3-بار سوم ،صدملیون ریال تا یک ملیارد ریال جریمه نقدی  و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.

4-بار چهارم،اعدام.

تبصره_هرگته ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک یا مستاجر ملک ویا قائم مقام قانونی آن ها صورت گرفته است،شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد،به مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است،به 10تا30ملیون ریال جریمه نقدی تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

آیا می خواهید راجب قانون بیمه اجباری بدانید؟

آیا می خواهید راجب قانون خانواده بدانید؟

آیا می خواهید راجب قانون قاچاق اسلحه بدانید؟

ماده3-هر کس بذر یا گرز خشخاش یابذر یا برگ کوکا و  یا بذر شاهدانه را نگهداری،مخفی یا حمل کند به یک ملیون تا 30ملیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد . درمورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی از آن ها باید احرازشود.

ماده4-هر کس بنگ،چرس،گراس،تریاک،شیره،سوخته،تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد وی به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید،ساخت،توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر محکوم می شود:

1-تا پنجاه گرم،تاچهار ملیون ریال جریمه نقدی وتا پنجاه ضربه شلاق.

2-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم،از چهار ملیون تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.

3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم،از پنجاه ملیون ریال تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4-بیش از پنج کیلوگرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره_هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم نشده و مواد،بیست کسلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید . در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

ماده5-هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در ماده4راخرید،نگهداری،مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد وتبصره ذیل همین ماده به مجازات های زیر محکوم می شود:

1-تا پنجاه گرم،تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم،پنج تا پانزده ملیون ریال جریمه نقدی وده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

3-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،پانزده ملیون تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتادو چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .

4-بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ،شصت تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برا ی بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور ،به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ،وبرای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

5-بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلو گرم ،علاوه بر مجازات های مقرر در بند 4به ازای هر کیلو گرم دو ملیون ریال  به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گرددو در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

6-بیش از یکصد کیلوگرم،علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر دربند های4و5حبس ابد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره-(مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات های ماده4خواهد بود.و چنانچه یکی از دوشرط موجود نباشد به مجازات های این ماده محکوم می گردند.)

ماده6_مرتکبین جرایم مذکوردر هر یک از بند های1،2و3دو ماده 4و5در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هریک از بند های دیگر،برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دوبرابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو ونیم ،سه و نیم و...برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد.مجازات شلاق برای بار دوم به بعد،حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بند های مذکور از ماده 4میزان مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسدمرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شودو چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دوماده4و5یا بند های مذکور در ماده5مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دوبرابر مجازات بند4از ماده5محکوم خواهد شد.

ماده7_در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4و5از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و موسسات و سازمان ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده8-هر کس هروئین،مرفین،کوکائین  دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید(ال.اس.دی)،متیلن  دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ.یا آکستاسی)،گاما هیدروکسی بوتیریک اسید(جی.اچ.بی)،فلونیترازپام،آمفتامین،مت آمفتامین(شیشه)ویا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسدرا وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت،توزیع،صدور،ارسال،خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد ویا نگهداری،مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

1-تا پنج سانتی گرم،از پانصد هزار ریال تا یک ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .

2-بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم،از دوملیون تا شش ملیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3-بیش از یک گرم تا چهار گرم،از هشت ملیون تا بیست ملیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

4-بیش از چهار گرم تا پانزده گرم،از بیست ملیون تا چهل ملیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5-بیش از پانزده گرم تا سی گرم ،از چهل ملیون تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی  و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6-بیش از سی گرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره1_هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند(6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توضیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توضیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت ومسیرحمل ،دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ،حکم خواهد داد.

تبصره2-در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد،علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده9-مجازات های مرتکبین جرایم مذکور در بند های 1تا 5ماده8برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند وبرای بار سوم دوبرابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شلاق برای بار دوم به بعد،حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است وبه مجازات اعدام محکوم می شود.حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجراءخواهد شد . چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی ،ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم می شود.

ماده10_حذف شد.

ماده11_مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراءخواهد شد.

ماده12_هر کس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به8 داخل زندان یا بازداشت گاه یا اردوگاه باز پروری و نگهداری معتادان وارد نماید ،حسب مورد به اشد مجازات های مذکور در مواد 4تا9محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی تیز محکوم می شود.

هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ،به مجازات :الف)تنزل درجه ب)انفصال موقت ج)انفصال دائم محکوم می شوند.

ماده13_هرگاه کسی واحد صنعتی ،تجاری،خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ،تولید یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی معد سازد ویا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن هارا در اختیار دیگران بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود،موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده14_هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مکانی را دایر و یا اداره کند یه پنج ملیون تا ده ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دوسال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.مجازات تکرار این جرم ،دوتا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره_در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده،موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ،واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

ماده 15_معتادان مکلف اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی،غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب ،اقدام به ترک اعتیاد نمایند.معتادی که با مراجعه مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام وگواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید ،چنانچه تظاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد.معتادانی که مبادرت به درمان یاترک اعتیاد ننمایند ،مجرمند.

تبصره1_مراکز مجاز موضوع این ماده،بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهییه و به تصویب ستاد می رسد ،تعیین می شود.

تبصره2_وزارت رفاه و تامیین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت ،تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد.دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه ،اعتبارات لازم را پیش بینی و تامیین نماید.

تبصره3_دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل اورد.

ماده16_معتادان به مواد مخدر یا روان گردان مذکور در دوماه(4)و(8)فاقد گواهی ماده (15)و متجاهر به اعتیاد  ،با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.تمدید مهلت برای یک دوره سه ماه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.با گزارش مراکز مذکور وبنابرنظر مقام قضایی،چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده(15)این قانون باشد،تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.

تبصره1_با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی،معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعداز خروج می باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط،تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره2_مقام قضایی  می تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده(15)این قانون،نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید.مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند.درصورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان ،پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این اقدام می شود.تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره3_متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2)این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.

ماده17_چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری ،حمل یا قاچاق هرمقدار مواد موضوع این قانون به داخل یاخارج از کشور نمایند،از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذر نامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار ،به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذر نامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.

ماده18_هرکس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ،در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ،محکوم می شود.مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

1-استعمال مواد مذکور در ماده (4)به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک ملیون تا پنج ملیون ریال جزای نقدی.

2-استعمال مواد مذکور در ماده(8)به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دوتا ده ملیون ریال جزای نقدی.

ماده20_هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را وارد کند،بسازد،خرید یا فروش کند،علاوه بر ضبط آن ها به یک ملیون تا پنج ملیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.مرتکبین نگهداری،اخفاءیا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی،علاوه بر ضبط آن ها به ازای هر عددصد تا پانزده هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بست ضربه شلاق محکوم می شود.عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده21_هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد ویا در پناه دادن و فراری دادن او همکاری کند در هر مورد ،به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه دادن است محکوم می شود.

تبصره1-مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره2-در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد،علاوه بر مجازات مذکور،از خدمات دولتی منفصل می شود.

ماده22_هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یافرار دهد و یا در فرار آن ها همکاری ئ مشارکت نماید،به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد.در مورد حبس ابد و اعدام ،مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره1-در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و امنیتی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد،به مجازات متهم و یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مامور ،بیست و پنج سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی خواهدد بود.

تبصره2-در موارد مشمول دوماده 21و22در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام وهمچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد،در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32این قانون قابل تجدید نظر می باشد.

ماده23_هرکس عالما و عامدا به امحاءیا اخفای ادله جرم مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی اقدام کند به یک پنجم نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود.در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

ماده24_هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض اگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه درحوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیک ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی موظفند فورا وهمزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود،به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء وصورتجلسه امر را تهییه کنند وهمراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره_در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد،مامورین(نیروی انتظامی،شهرداری،نیروی مقاومت بسیج منطقه)حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب رابه نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده25_اشخاص مذکور در ماده 24و تبصره آن در صورتیکه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یکسال محرومیت ا زمشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شورا های اسلامی محروم می شوند.

ماده26_هر کس به قصد متهم کردن دیگران،مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی ویا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده27_هرگاه شخصی دیگران را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ،تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده28_کلیه اموالی که از راه قاچاق  مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره،به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.

تبصره_وسائل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی بدست می آید دادگاه را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.

ماده29_دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر ،دولت اعتبار مورد نیاز را برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ،سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره_اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه های موضوع این ماده پس از تنظیم به شرح طرح هاو فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موتفقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

ماده30_وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط  و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.

تبصره_کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی در وسائل نقلیه می نمایند،در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ملیون ریال تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ماده31_محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند،باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ،مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

تبصره1_تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ،منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره2_طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده32_نسخ شد.

ماده33_به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل،اعم از تولید،توزیع،خرید،فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگر که در این قانون ذکر شده است،ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشد:

1-رئیس جمهور

2-دادستان کل کشور

3-وزیر کشور

4-وزیر اطلاعات

5-وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

6-وزیر آموزش و پرورش

7-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8-فرمانده نیروی انتظامی

9-سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران

10-سرپرست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی

11-فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره1_رئیس جمهور می تواند برا ی اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

تبصره2_برای پیشگیری از ارتکاب جرایم واد مخدر ،دولت موظف است هرسال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاه های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ماده34_ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده35_هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود.در صورت سایر جهات از جمله ترغیب،مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

ماده36_در کلیه مواردی که در این قانون،مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می شوند،دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید.تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه4به بالا می باشد.

تبصره_محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37_طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4ماه نخواهد بود ،چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار،مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می باشد مگر آنکه جها قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاءمی شود.

ماده38_دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد.میزان تخفیف در احکام حبس ابد15سال خواهد بود و در مورد مجازات داعدام تقاضای عفو  و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره_کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبک ها گردد دادگاه صادر کننده رای می تواند با تقاضای نیری انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه،مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده39_در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال1367مناط اعتبار است.

ماده40_هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی ،مبادرت به ساخت ،خرید،فروش،نگهداری،حمل،ورود،صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک،اسیدانتراتیلیک،اسیدفنیل استیک،کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دوضمیمیه به ماده12کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب1988میلادی و اصلاحات و الجاقات بعدی آن بنماید،همچنین نصبت به ورود،خرید،فروش،ساخت،مصرف،نگهداری یا صدور کدئین متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده5قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده41_ساخت،تولید،خریدفروش،ارسال،نگهداری،ورود،صدور،مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ،تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره_کشت شقایق پا پاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر،برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده42_به قوه قضاییه اجازه داداه می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی  را به جای زندان در اردوگاه های خاص(با شرایط سخت و عادی)نگهداری نماید.دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یکسال تامین کند.

تبصره1_اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره2_دادگاه ها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه هارا برای محکومین معین نمایند.

ماده43_نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چهارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مامورین دیگر کشور ها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون ،ردیابی منابع مالی،کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور،کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی ودرخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور ،محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موفقت سایر کشور ها در قلمرو آن کشور ها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات ،گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید.هر گونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره1_در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مامورین  دیگر کشور ها درطرح عملیات الزامی می باشد.ضبط،جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ ،نگهداری،اخفاء،حمل  ویا تحویل  مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های قانونی دو یا چند جانبه و بارعایت کنوانسیان های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره2_رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین میشود.

ماده44_وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون،در حوزه اختیاراتدقانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن ها با حکم دادستان کل یا قاضی اب که اوتعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارئه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده45_اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره_فهرست مواد مخدر و روان گردان های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی  به تصویب خواهد رسید.

اصلاحات:اصلاحات مذکور طی 15محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی

تعداد بازدید صفحه : 237
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح