امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
دیه صورت و جوارح

دیه صورت و جوارح

در جهان هستی انسان های بسیاری در کنار هم زندگی می کنند که هر کدام به چهره ای خاص مختص به خود وجود دارند،زیبایی چهره یکی از مهم ترین مسائلی است که آدمی به آن توجه بسیاری دارد و همین زیبایی چهره تاثیرات بصری فراوانی بر دید دیگران باقی می گذارد.حال ممکن است شخصی باعث آسیب به آن شود که باید دیه آن را پرداخت کند.

دیه که در فارسی به آن خون بها می گویند و در فقه اسلامی عبارت است از مالی که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.

_آیا می خواهید در رابطه با مجازات جرم تجاوز به عنف بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با مجازات جرم اسید پاشی بدانید؟

_ایا می خواهید در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق انسان بدانید؟

ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد:

دیه.....مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ،اعضا ء و منافع و یا جنایت عمدی در مورادی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

اما نکته ی قابل توجه این است که هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است،ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم بر ذمه ی جانی است.لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.

نکته:اگر اولیای دم ادعای قتل عمد کنند ولی قاضی بر شبه عمد برسد،می تواند،بدون نیاز به درخواست آن ها،حکم به پرداخت دیه بدهد.

حال طبق نظریه ی مشورتی حقوقی قوه قضائیه ،مستفاد از مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات آن است که انتخاب نوع دیه با کسی است که بایستی آن را پرداخت نماید.در مواردی که از طرف اولیای دم می بایستی فاضل دیه به قاتل پرداخت گردد،انتخاب نوع دیه نیز با خود آنان می باشد.

بر اساس نوع صدمه:در مواردی که شخص موجب سلب حیات مجنی علیه شود دیه ی قابل پرداخت متفاوت است با حالتی که شخص متهم باعث آسیب جسمی به مجنی علیه شود.

1-قتل:دیه ی مرد در قتل معادل بر حسب نرخ تعیین شده در سال1400عبارت است از480میلیون برای ماه های غیر حرام 640میلیون برای ماه های حرام(محرم،رجب،ذی القعده،ذی الحجه)و دیه ی زن در قتل معادل بر حسب نرخ تعیین شده در سال 1400عبارت است از 240میلیون برای ماه ها ی غیر حرام و 320میلیون برای ماه های حرام تعیین شده است.

طبق ماده ی 709قانون مجازات اسلامی جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب زیر است:

حارصه:خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود(خسارت یک صدم دیه ی کامل )

دامیه:جراحتی که موجب خراشیدگی بر روی پوست می شود (خسارت دو صدم دیه ی کامل)

متلاحمه:جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولکن به پوست نازک روی استخوان نرسد(خسارت سه صدم دیه ی کامل)

سمحاق:جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد(خسارت چهارصدم دیه کامل)

موضحه:جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را اشکار سازد(خسارت پنج صدم دیه کامل)

هاشمه:جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود(خسارت ده صدم دیه کامل)

منقله:جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد(خسارت پانزده صدم دیه کامل)

مامومه:جراحتی که به کیسه مغز برسد(خسارت یک سوم دیه کامل)

دامغه:در صورتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر دیه مامومه موجب ارش(نوعی دیه است که مبلغ آن در شرع مشخص نشده است)پاره شدن کیسه مغزی می باشد.

تبصره1:جراحات گوش،بینی،لب،زبان و داخل دهان،در غیر مواردی که برای آن دیه معنی شده است،در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره2:ملاک دیه در جراحتهای مذکور با با مقدار نفوذ جراحات بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره3:جنایات بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد،موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد ،موجب یک پنجم دیه کامل است در این مورد پس از بهبودی جراحت،اثر عیب فاحشی در صورت باقی بماند،علاوه بر آن،یک بیستم دیه نیز باید پرداخت شود.

تبصره4:هرگاه جنایات موضحه صورت بعد از التیام،اثری از خود بر جای بگذارد،علاوه بر دیه موضحه،یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت شده استو هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت ،یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت ،شکل در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

1_از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه،خواب،عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش،تشنگی،گرسنگی،ترس و غش،موجب ارش است.

2_از بین بردن کامل قدرت مقارب ،موجب دیه کامل است.

3_از بین بردن قدرت انزال یا تلید مثل یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقارب زن یا مرد موجب ارش است.

4_جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ،دیه کامل دارد.

5_جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد،دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد،موجب ارش است.

6_در صورتی که جنایت ،علاوه بر زوال صورت،موجب زوال نطق نیز گردد ،دو دیه ثابت می شود.

7_از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

8_جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا ،گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود،ارش دارد.

9_جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر ادا نماید،مانند آنکه به جای حرف(ب)،حرف(پ)را تلفظ نماید اگر عرفا عیب تلقی شود،موجب ارش است.

10_جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند ،موجب ارش است.

چگونه بهترین وکیل رابشناسیم ؟

11_از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان،دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان ثبت دیه دارد.

تبصره:شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی و یا به تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند،گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود.مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان ،یک سی و دوم دیه کامل است.

12_از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد اگر چه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

13_هرگاه با قطع زبان ،حس چشایی از بین برود،فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان،حس چشایی از بین برود یا نقصان یابد،در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان باشد ،هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شودو اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد،ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود  مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شودو اگر با جنایت بر غیر زبان،چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند،دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

14_از بین بردن حس چشایی و نقصان آن موجب ارش است.

15_هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت،دیه یا ارش جداگانه دارد.

16_از بین بردن کامل بویایی ،موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن ،ارش دارد.

تبصره:اگر در اثر جنایت ،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

17_از بین بردن یا بیرون آوردن چشم حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،دیه دیگری ندارد ولکن اگر در اثر صدمه  دیگری مانند شکستن سر،بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد ،هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

18_از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینا ی مادر زاد بوده و در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد،موجب دیه کامل است.ولکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است،از دست داده باشد،دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.

19_کاهش بینایی،در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد،موجب ارش است.

20_از بین بردن هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره:چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن ها تفاوت داشته باشند.

21_هر گاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی ،هر دو از بین برود ،هر کدام یک دیه کامل دارد.

22_هر گاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرانرسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد،علاوه بر دیه ی شنوایی،دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز،حسب مورد ثابت می شود.

23_هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی،نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد،دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

24_هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هرجنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها،دیه یا ارش جداگانه دارد.

25_کاهش شنوایی در صورتی که مقدارآن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

26_از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمی شنود،موجب نصف دیه کامل است.

27_از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

28_جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی یا مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه،جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

29_هر گاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش شود و به اغماء برود ،چنانچه منتهی به فوت او گردد،دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش اید،ثبت به زمانی که بیهوش بوده ،ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و اسیب های دیگری نیز به وجود اید ،دیه یا ارش عوارض مزبور باید پرداخت شود.

30_هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد،دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

31_هر گاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت ،عقل زائل شود یا نقصان یابد،هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دراد.

32_جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد،موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص   نمی شود.

33_در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

34_زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره:در صورتی که مجنی علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

35_دیه شکستگی گردن در صورت کج شدن آن ،شکستگی استخوان بینی در صورت اصلاح نشدن آن ،شکستگی ستون فقرات در صورت معالجه نشدن ،شکستگی دو استخوان ترقوه در صورت درمان نشدن ،شکستن استخوان دنبالچه در صورت عدم ضبط مدفوع توسط مجنی علیه ،معادل دیه کامل دانسته شده است.

36_دیه ی شکستگی هر یک از دنده های محیط بر قلب که از آن حفاظت می کنند معادل یک چهارم دیه کامل و هر یک از دنده های دیگر معادل یک صدم دیه کامل تعیین شده است.

37_دیه ی شکستگی بینی در صورت اصلاح شدن و ستون فقرات در صورت اصلاح شدن یک دهم دیه کامل است.

38_دیه ی سیاه شدن پوست شش هزارم دیه کامل و کبود شدن سه هزارم و سرخ شدن یک و نیم هزارم دیه ی کامل است.

39_دیه ی موی زن یا مرد یا ریش مرد به گونه ای که ازبین برود و دیگر نروید باید دیه ی کامل پرداخت شود اما در صورتی که موی سر مرد دوباره بروید مرتکب ضامن ارش ، و در صورتی که ریش مرد مجدد بروید ضامن ثلث دیه کامل خواهد بود.و از بین بردن موی زن در صورتی که دوباره بروید مرتکب به پرداخت مهر المثل خواهد بود که اگر بیش از دیه ی کامل باشد ،به مقدار دیه ی کامل به زن پرداخت خواهد شد.

40_کندن هر ناخون به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید یک صدم دیه ی کامل ،و اگر سالم و بدون عیب بروید،نیم در صد دیه ی کامل می باشد.

به استناد ماده452دیه،حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولین مدنی یا ضمان را دارد.ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه،مصالحه(بیشتر یا کمتر)،ابراء(بخشیدن)  و تهاتر بری نمی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب 

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی

تعداد بازدید صفحه : 53
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح