تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
دیه صورت و جوارح

دیه صورت و جوارح

در جهان هستی انسان های بسیاری در کنار هم زندگی می کنند که هر کدام به چهره ای خاص مختص به خود وجود دارند،زیبایی چهره یکی از مهم ترین مسائلی است که آدمی به آن توجه بسیاری دارد و همین زیبایی چهره تاثیرات بصری فراوانی بر دید دیگران باقی می گذارد.حال ممکن است شخصی باعث آسیب به آن شود که باید دیه آن را پرداخت کند.

انواع مجازات های اصلی

مجازات اصلی به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

 

 1_قصاص: مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس ،اعضا و منافعاست. قصاص کیفری است که جنایتکار به آن محکوم شده و باید مطابق و برابر با جنایتی باشد که انجام داده است.

 

2_دیه:مطابق با ماده 448قانون مجازات اسلامی اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد و جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی به هر جهتی که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

 

 3_حد: مطابق ماده 15قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد حد گویند. مجازات‌ هایی که برای حد تعیین شده از قبیل قتل، تازیانه ،قطع عضو و نفی بلد است.

 

 4_تعزیرات: به مجازات و تنبیه هایی که مقدار آن از حد کمتر میباشد تعزیر می گویند؛ تعزیر مقدار مجازاتی می‌باشد که اندازه و حدود آن در قانون و شرع تعیین نشده است و اندازه آن بستگی به اختیارات و نظر قاضی دارد. مانند جزای نقدی، حبس و شلاق

 

بیشتر بدانید:انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

 

 

دیه به چه معناست؟

دیه که در فارسی به آن خون بها می گویند و در فقه اسلامی عبارت است از مالی که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.

ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد:

دیه.....مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ،اعضا ء و منافع و یا جنایت عمدی در مورادی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

اما نکته ی قابل توجه این است که هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است،ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم بر ذمه ی جانی است.لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.

نکته:اگر اولیای دم ادعای قتل عمد کنند ولی قاضی بر شبه عمد برسد،می تواند،بدون نیاز به درخواست آن ها،حکم به پرداخت دیه بدهد.

 

انتخاب نوع دیه با چه کسی است؟

حال طبق نظریه ی مشورتی حقوقی قوه قضائیه ،مستفاد از مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات آن است که انتخاب نوع دیه با کسی است که بایستی آن را پرداخت نماید.در مواردی که از طرف اولیای دم می بایستی فاضل دیه به قاتل پرداخت گردد،انتخاب نوع دیه نیز با خود آنان می باشد.

1_بر اساس نوع صدمه:در مواردی که شخص موجب سلب حیات مجنی علیه شود دیه ی قابل پرداخت متفاوت است با حالتی که شخص متهم باعث آسیب جسمی به مجنی علیه شود.

2_قتل:دیه ی مرد در قتل معادل بر حسب نرخ تعیین شده در سال1401عبارت است از600میلیون برای ماه های غیر حرام و 800میلیون برای ماه های حرام(محرم،رجب،ذی القعده،ذی الحجه)و دیه ی زن در قتل معادل بر حسب نرخ تعیین شده در سال 1401عبارت است از 300میلیون برای ماه ها ی غیر حرام و 400میلیون برای ماه های حرام تعیین شده است.

 

بیشتر بدانید:نرخ دیه اعضا و جوارح در سال1401

 

نرخ دیه سر و صورت در سال1401

طبق ماده ی 709قانون مجازات اسلامی جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب زیر است:

حارصه:خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود(خسارت یک صدم دیه ی کامل )

دامیه:جراحتی که موجب خراشیدگی بر روی پوست می شود (خسارت دو صدم دیه ی کامل)

متلاحمه:جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولکن به پوست نازک روی استخوان نرسد(خسارت سه صدم دیه ی کامل)

سمحاق:جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد(خسارت چهارصدم دیه کامل)

موضحه:جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را اشکار سازد(خسارت پنج صدم دیه کامل)

هاشمه:جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود(خسارت ده صدم دیه کامل)

منقله:جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد(خسارت پانزده صدم دیه کامل)

مامومه:جراحتی که به کیسه مغز برسد(خسارت یک سوم دیه کامل)

دامغه:در صورتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر دیه مامومه موجب ارش(نوعی دیه است که مبلغ آن در شرع مشخص نشده است)پاره شدن کیسه مغزی می باشد.

تبصره1:جراحات گوش،بینی،لب،زبان و داخل دهان،در غیر مواردی که برای آن دیه معنی شده است،در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره2:ملاک دیه در جراحتهای مذکور با با مقدار نفوذ جراحات بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره3:جنایات بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد،موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد ،موجب یک پنجم دیه کامل است در این مورد پس از بهبودی جراحت،اثر عیب فاحشی در صورت باقی بماند،علاوه بر آن،یک بیستم دیه نیز باید پرداخت شود.

تبصره4:هرگاه جنایات موضحه صورت بعد از التیام،اثری از خود بر جای بگذارد،علاوه بر دیه موضحه،یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت شده استو هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت ،یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت ،شکل در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

 

نرخ دیه مو در سال1401

1_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید                     300000000تومان
 
2_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که دیگر نروید                         600000000تومان
 
3_کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید                     600000000تومان
 
4_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که بازم بروید                        ارش(مهر المثل)
 
5_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که بازم بروید                           200000000تومان
 
6_اگر قسمتی از موی سر زن از بین برود و دیگر نروید                                     مهر المثل
 
7_اگر قسمتی از موی سر مرد از بین برود و دیگر نروید                                    ارش
 
8_اگر قسمتی از ریش مرد از بین برود و دیگر نروید                                        ارش از200000000تومان
 
9_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دیگر نروید                                     150000000تومان
 
10_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دوباره بروید                                 ارش
 
11_اگر قسمتی از ابرو از بین برود                                                                 ارش
 
12_کندن یا از بین بردن موی پلک چه بروید چه نروید                                      ارش
 
13_از بین بردن موی هر قسمت از بدن اگر موجب نقص شود در آن قسمت       ارش
 
14_اگر موی سر مرد یا زن از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ
 
و حالت طبیعی آن تغییر کند                                                                     ارش
 
15_اگر ریش مرد از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ و حالت طبیعی آن تغییر کند.   ارش بیش از200000000تومان
 
نرخ دیه گردن در سال1401
1_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید                     300000000تومان
 
2_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که دیگر نروید                         600000000تومان
 
3_کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید                     600000000تومان
 
4_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که بازم بروید                        ارش(مهر المثل)
 
5_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که بازم بروید                           200000000تومان
 
6_اگر قسمتی از موی سر زن از بین برود و دیگر نروید                                     مهر المثل
 
7_اگر قسمتی از موی سر مرد از بین برود و دیگر نروید                                    ارش
 
8_اگر قسمتی از ریش مرد از بین برود و دیگر نروید                                        ارش از200000000تومان
 
9_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دیگر نروید                                     150000000تومان
 
10_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دوباره بروید                                 ارش
 
11_اگر قسمتی از ابرو از بین برود                                                                 ارش
 
12_کندن یا از بین بردن موی پلک چه بروید چه نروید                                      ارش
 
13_از بین بردن موی هر قسمت از بدن اگر موجب نقص شود در آن قسمت       ارش
 
14_اگر موی سر مرد یا زن از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ
 
و حالت طبیعی آن تغییر کند                                                                     ارش
 
15_اگر ریش مرد از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ و حالت طبیعی آن تغییر کند.   ارش بیش از200000000تومان
 
نرخ دیه فک در سال1401
1_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است در زن  300000000تومان(دیه کامل)
 
2_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد 600000000تومان(دیه کامل)
 
3_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است در زن                    150000000تومان
 
4_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد                     300000000تومان
 
5_جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود و همچنین نقص در جویدن و نقص در فک شود                            ارش
 
6_از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا                                                                                                 ارش
 
7_فلج کردن فک پایین در زن                                                                                                       200000000تومان                                                                                                                      
 
8_فلج کردن فک پایین در مرد                                                                                                    400000000تومان                                                                                              
 
9_قطع کردن فک فلج در زن                                                                                                      100000000تومان                                                                                                                          
 
10_قطع کردن فک فلج در مرد                                                                                                   200000000تومان
 
نرخ دیه چشم در سال1401
1_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در مرد                                                                                                                                                                                         600000000تومان(دیه کامل)
 
2_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در زن                                                                                                                                                                                         300000000تومان(دیه کامل)
 
3_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در مرد                                                                                                                                                                                 300000000تومان
 
4_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در زن                                                                                                                                                                                 150000000تومان
 
5_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در مرد                                                                                                              600000000تومان(دیه کامل)
 
6_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در زن                                                                                                             300000000تومان(دیه کامل)
 
7_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد در مرد 300000000تومان
 
8_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد درزن 150000000تومان
 
9_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد در مرد                                                                                                                                                               100000000تومان
 
10_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد  درزن                                                                                                                                                               50000000تومان
 
11_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در مرد                                                                                                                                                                                              600000000تومان(دیه کامل)
 
12_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در زن                                                                                                                                                                                             300000000تومان(دیه کامل)
 
13_دیه هر یک از پلک های بالا در مرد                                                                                                                                                                                             100000000تومان
 
14_دیه هر یک از پلک های بالا در زن                                                                                                                                                                                              50000000تومان
 
15_دیه هر یک از پلک های پایین در مرد                                                                                                                                                                                          150000000تومان
 
16_دیه هر یک از پلک های پایین در زن                                                                                                                                                                                          75000000تومان
 
نرخ دیه لب در سال1401
1_از بین بردن دو لب در مرد                                                                                                                                                                                  600000000تومان
 
2_از بین بردن دو لب در زن                                                                                                                                                                                         300000000تومان
 
3_از بین بردن هریک از لب در مرد                                                                                                                                                                             300000000تومان
 
4_از بین بردن هریک از لب در زن                                                                                                                                                                              150000000تومان
 
5_جنایتی که باعث جمع شدن لب یا قسمتی از آن شود     ارش
 
6_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود در مرد                                                 200000000تومان
 
7_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود درزن                                                   100000000تومان
 
8_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در مرد                                                                                                                            100000000تومان
 
9_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در زن                                                                                                                            50000000تومان
 
10_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در مرد                                                                                                            200000000تومان
 
11_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در زن                                                                                                              100000000تومان
 
12_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب در مرد                                                                     120000000تومان
 
13_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب درزن                                                                      60000000تومان
 
14_شکافتن یک لب در مرد                                                                                                                                                                            100000000تومان
 
15_شکافتن یک لب در زن                                                                                                                                                                             50000000تومان
 
16_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب در مرد                                                                                                                                       60000000تومان
 
17_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب درزن                                                                                                                                           30000000تومان
نرخ دیه شنوایی در سال1401
1_از بین بردن شنوایی دو گوش در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل)
 
2_از بین بردن شنوایی دو گوش در زن                                                              300000000تومان(دیه کامل)
 
3_از بین بردن شنوایی یک گوش در مرد                                                          300000000تومان
 
4_از بین بردن شنوایی یک گوش در زن                                                          150000000تومان
 
5_جنایتی که باعث کاهش شنوایی شود                                                          ارش
 
6_از بین بردن شنوایی کودکی که هنوز زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است            علاوه بر دیه شنوایی دیه زوال یا نقص گفتار ثابت است
 
نرخ دیه بینایی در سال1401
1__از بین بردن بینایی هر دو چشم در مرد                                                                                                                                                                                                                                    600000000تومان(دیه کامل)
 
2_از بین بردن بینایی هر دو چشم در زن                                                                                                                                                                                                                                      300000000تومان(دیه کامل)
 
3_از بین بردن بینایی یک چشم در مرد                                                                                                                                                                                                                                       300000000تومان
 
4_از بین بردن بینایی یک چشم در زن                                                                                                                                                                                                                                       150000000تومان
 
5_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد                                                                                                                                                                                                              دیه به همان نسبت کاهش بینایی
 
6_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص نباشد                                                                                                                                                                                                            ارش
 
7_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در مرد                                                                                               600000000تومان (دیه کامل)
 
8_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در زن                                                                                     300000000تومان(دیه کامل)
 
9_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در مرد                                                                       300000000تومان
 
10_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در زن                                                                       150000000تومان
 
نرخ دیه بویایی در سال1401
1_از بین بردن کامل بویایی در مرد                                                                                600000000تومان(دیه کامل)
 
2_از بین بردن کامل بویایی درزن                                                                                 300000000تومان(دیه کامل)
 
3_از بین بردن قسمتی ازبویایی                                                                                    ارش
 
4_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود در مرد               300000000تومان
 
5_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود درزن                150000000تومان
 
نرخ دیه عقل در سال1401
1_زایل کردن عقل در مرد                                                                                          600000000تومان(دیه کامل)
 
2_زایل کردن عقل درزن                                                                                            300000000تومان(دیه کامل)
 
3_ایجاد نقص در عقل                                                                                               ارش
 
4_ایجاد جنون ادواری در شخص                                                                                  ارش
 
5_زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به جنون نرسد                           ارش
 
6_هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد                             دیه مسترد و ارش دارد
 
نرخ دیه لاله و نرمه گوش در سال1401
1_از بین بردن دو لاله گوش در مرد                                             600000000تومان
 
2_از بین بردن دو لاله گوش در زن                                              300000000تومان
 
3_از بین بردن هر یک از لاله گوش در مرد                                     300000000تومان
 
4_از بین بردن هر یک از لاله گوش در زن                                     150000000تومان
 
5_از بین بردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   100000000تومان
 
6_از بین بردن هر یک از نرمه گوش درزن                                    50000000تومان
 
7_پاره کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                      100000000تومان
 
8_پاره کردن هر یک از لاله گوش در زن                                      50000000تومان
 
9_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   66666000تومان
 
10_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در زن                                 33333000تومان
 
11_فلج کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                  400000000تومان
 
12_فلج کردن هر یک از لاله گوش درزن                                   200000000تومان
 
13_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در مرد                          200000000تومان
 
14_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در زن                          100000000تومان
 
15_پاره کردن پرده گوش                                                   ارش
 
نرخ دیه صوت و گویایی در سال1401
1_از بین بردن صوت به طور کامل در مرد                                                                                                                                            600000000تومان(دیه کامل)
 
2_از بین بردن صوت به طور کامل درزن                                                                                                                                             300000000تومان(دیه کامل)
 
3_از بین بردن گویایی به طور کامل در مرد                                                                                                                                          600000000تومان(دیه کامل)
 
4_از بین بردن گویایی به طور کامل در زن                                                                                                                                          300000000تومان(دیه کامل)
 
5_دیه از بین بردن هر حرف در مرد                                                                                                                                                   18750000تومان
 
6_ دیه از بین بردن هر حرف درزن                                                                                                                                                    9375000تومان
 
7_جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حرف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند                                                              ارش
 
8_جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید،اگر عرفا عیب تلقی شود                                                              ارش
 
9_جنایتی که موجب عیبی درصوت مانند کاهش طنین صدا،گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود                                                  ارش
 
10_از بین رفتن صوت بعضی از حروف                                                                                                                                                  ارش
 
11_جنایتی که علاوه بر زوال صوت،موجب زوال نطق نیز گردد                                                                                                              دو دیه ثابت است 
 
چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟
از آنجایی که اقامه دعوی در هر یک از جرایم حقوقی و کیفری همانند جرائمی که در پارتی های شبانه اتفاق می‌افتد در مراجع قضایی تنها یک بار امکان پذیر است( مگر مواردی که به موجب قانون ازاین قاعده مستثنی هستند) یک وکیل خوب و حرفه ای با توجه به داشتن راهکارها و دانشی که در قانون دارد می تواند شما را در تسریع روند پرونده یاری نماید تا در کمترین زمان و بالاترین سرعت ممکن به نتیجه مطلوب دست یابید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نرخ دیه سر و صورت و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
86120774
86122587

 

تعداد بازدید صفحه : 648
سئوالات خود را در مورد دیه صورت و جوارح بپرسید :
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح