تماس مستقیم با وکیل
09124464865
تماس با وکیل : 09124464865
امروز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
انواع قرار های تامین کیفری

انواع قرارهای تامین کیفری

قرار تامین از جمله قرارهای صادره توسط قاضی دادگاه و یا بازپرس پرونده کیفری هستند که عموماً ،با هدف تضمین حقوق بزه دیده صادر می گردد که بر حسب شدت و ضعف آنها دارای سلسله مراتبی هستند.

قرار تامین کیفری چیست؟

ماده ی217 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با قرار تامین کیفری چنین اشعار می دارد:

 به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق به دیده، برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تامین را صادر می کند:

الف_ التزام به حضور با قول شرف

ب_ التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ_التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت_التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث_التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج_التزام مستخدمان رسمی کشور یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ_التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم یا تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح_اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ_اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د_بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

 

نکته : زمانی بازپرس قاضی دادگاه می تواند قرار تامین صادر کند که جرم متهم محرز باشد و اگر اثبات شود که متهم بی گناه است بدون قرار تامین باید آن را آزاد کرد.

 

قرار تامین کیفری اشخاص حقوقی

مطابق با ماده 690قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلایل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرار های تامینی زیر امکان پذیر است:

1_قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.

 2_قرار منع تعقیب ارادی  در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن می شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت برای مرتکب است.

این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

قرار تامین کیفری در اطفال و نوجوانان

در مورد متهمان زیر هجده سال تمام ،در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع قانون آیین دادرسی کیفری را به والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی و در صورت فوقانی یا عدم دسترسی یا  عدم پذیرش آنان، به هر شخص حقوقی یا حقیقی که مصلحت بداند ،می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هر گاه طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مراجع قضایی معرفی نماید. افراد پانزده  تا هجده  سال نیز شخصیت منظم به معرفی نوبه خود به دادگاه می باشند.

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه  تنها از متهمان بالای پونزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه  و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه می تواند قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

 

بیشتر بدانید:صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب

 

قرار التزام به حضور با قول شرف

این قرار تامین خفیف ترین و کم استفاده ترین قرار در جرایم کم اهمیت است. مرجع تحقیق از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز بود به مراجع قضایی احضار شود و برای اطمینان این تعهد خود، قول شرف می دهد و اگر متهم پس از احضار در مرجع قضایی حضور نیافت مرجع تحقیق می تواند قرار تامین شدید تری صادر نماید.

 

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

در این قرار مرجع تحقیق برای تضمین حضور متهم پس از احضار مبلغ مینی وجه نقد تعیین می نماید و در صورت قبولی این قرار تامین اگر متهم پس از احضار،حضور پیدا نکند باید مبلغ تعیین شده در قرار را بپردازد و اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی برای ملتزم شدن به حضور نباشد قرار کفالت در مورد او صادر می گردد.

قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

در این قرار متهم قول شرف می دهد که از حوزه قضایی مشخص شده خارج نشود تا هر زمان که مرجع تحقیق او را احضار کرد به موقع حضور یابد و در صورت امتناع متهم از قبول چنین  التزامی، قرار کفالت در مورد او صادر می گردد.

 

قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

در این  قرار تامین متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و در صورت تخطی از این قرار باید مبلغ تعیین شده را بپردازد. دو امر باعث نقض این قرار می شود؛ یکی  خروج از حوزه قضایی بدون اجازه و دیگری عدم حضور مرجع قضایی بدون عذر موجه .و در صورتی که متهم از پذیرش این قرار تامین امتناع ورزد بازپرس می تواند قرار صدور کفالت را صادر نماید.

 

بیشتر بدانید:انواع مجازات ها

 

قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی

در این نوع قرار متهم ملتزم به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام می شود و در صورت عدم حضور او در موعد معین ملتزم به پرداخت وجه التزام می شود. البته در این قرار باید در نظر داشت که معرفی نوبه ای متهم حداقل هر هفته یک بار باشد.دو تخلف باعث نقض این قرار می شود نخست عدم حضور نزد مرجع قضایی برای رسیدگی و دیگری عدم حضور نزد مرجع قضایی یا انتظامی برای معرفی خود.

در صورت امتناع متهم از قرار تامین قرار کفالت در مورد او صادر می شود.

 

قرار التزام مستخدمان رسمی

قرار الزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط به صورت می گیرد.

 در این قرار، تعهد پرداخت وجه التزام هم بر عهده ی متهم و هم برعهده ی سازمان محل اشتغال اوست.دادستان باید در صورت عدم حضور متهم در ابتدا وجه التزام را از متهم مطالبه نماید و چنانچه موفق به اخذ تمام وجه التزام از متهم نشود ، مبلغ مورد نظر را از سازمان متعهد، مطالبه کند.

 

نکته : در صورت حضور نیافتن پس از احضار مرجع تحقیق اگر متهم بخواهد وجه التزام را پرداخت نماید باید به صورت یکجا پرداخت کند اما اگر سازمان مربوط بخواهد پرداخت کند منوط به میزان حقوق متهم است و با توجه به آن تقسیط خواهد شد.

 

قرار التزام به عدم خروج از منزل

در این قرارهم  التزام به حضورنزد مرجع قضایی جزئی از تعهد متهم است و هم عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده؛ و برای تضمین اجرای حکم مزبور اقدام به نصب مچ بند الکترونیکی می گردد.

در واقع به منظور جلوگیری از رفتن متهم در مکان آلوده زندان این قرار تامین پیش بینی شده است و به نوعی حبس خانگی محسوب می شود تا زمانی که مرجع تحقیق متهم را احضار کند.

 

قرار کفالت

در قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله متهم شخصی را معرفی می کند تا در صورتی که مرجع تحقیق او را احضار کرد و حضور نیافت شخص کفیل متهم را حاضر نماید و در غیر این صورت مبلغی را به صندوق دولت بپردازد.

1_قرار اخذ کفیل: با صدور این قرار ، مرجع تحقیق از متهم می خواهد ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی ،شخصی را نیز به عنوان کفیل معرفی نماید تا در صورت حضور نیافتن شخص، کفیل ملزم به حاضر نمودن متهم در مرجع قضایی باشد و در غیر این صورت مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید اما نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که وجه التزام یا قرار وثیقه نباید از خسارت وارده بزه دیده کمتر باشد و در صورتی که مجازات علاوه بر جزای نقدی شلاق و زندان هم باشد باید میزان وجه التزام یا وثیقه بیشتر از خسارت وارده باشد.

2_قرار قبولی کفیل: شخصی که به عنوان کفیل معرفی می شود، بازپرس در مورد قبول کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضای کفیل، خود آن را نیز امضا می کند و با درخواست کفیل،تصویر قرار را به آن می دهد.

برای قبولی، کفیل باید دارای شرایطی چون بلوغ،عقل و رشد باشد و همچنین چون کفالت جنبه ی مالی دارد، باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی باشد.

 

نکته:در کفالت علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوق می توانند کفالت افراد را برعهده گیرند.

قرار وثیقه

وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول یا غیرمنقول می باشد که نوعی از قرار تامین است.مرجع تحقیق برای تضمین حضور متهم پس از احضار در مراجع قضایی، از متهم می خواهد وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد.

1_قرار اخذ وثیقه: متهم یا هر شخص ثالثی اقدام به سپردن وثیقه به مبلغ معین کند و این مبلغ نباید کمتر از میزان خسارت وارده به بزه دیده باشد.

2_قرار قبولی وثیقه: پس از معرفی وثیقه توسط متهم به شخص ثالث،بهای آن ارزیابی و به کارشناسی دادگستری واگذار می شود و در صورت تایید اگر مال منقول باشد جهت جلوگیری از تلف مال ضبط می شود و در مال غیر منقول مراتب توقیف ملک به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام و درج می شود.

 

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می شود،مهم ترین و شدید ترین قرار تامین کیفری است و به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم،آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد.

 

آیا می توان کسی را با سند از کلانتری آزاد کرد؟

سند گذاشتن،ارائه فیش حقوقی یا جواز کسب،پیرو صدور قرار های تامین وثیقه یا کفالت انجام می شود که صرفا پس از تفهیم اتهام،از اختیارات مقام قضایی (دادیار،بازپرس،قاضی دادگاه) است و طبق قانون،این وظیفه قابل واگذاری نیست.

 

چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟

در دنیای امروزه کمتر کسی پیدا می شود که درگیر پرونده های حقوقی و کیفری نشده و با جرم و مجازات های آن سر و کار نداشته باشد. انتخاب بهترین وکیل امروزه یکی از مشکلات عدیده مردم است. اولین قدم در هر پرونده قضایی پیدا کردن یک وکیل خوب و حرفه ای است تا بتواند ما را در روند دادرسی پرونده در کمترین زمان با بالاترین سرعت ممکن یاری نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قرارهای تامین کیفری و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

 

تعداد بازدید صفحه : 507
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح